Music

הערות על הכשרתם המוזיקליתשל מחנכים דתיים לגנים ולכיתות נמוכות של ביה"ס

המאמר עוסק בבעיות הכשרתם של המורים המלמדים מוזיקה בבתי הספר בכלל ובבתי הספר הדתיים בפרט

Material Type: 
מאמרים בכתבי עת
Year: 
תשכ"ב

הסגנון המזרחי במוזיקה דתית

דיון בסגנונות השונים שיש במוזיקה המזרחית והסבר על נעימות שכתב המחבר - עזרא גבאי וכן קריאה לאסוף ולהדפיס חומר של עדות שונות במטרה להגיע בבוא הזמן למוזיקה דתית אחידה בכל העדות בישראל

Material Type: 
מאמרים בכתבי עת
Year: 
תשכ"ב

AddToAny