Niggun Devekut

פורום אשכנז: שירת טקסטים בתפילה החסידית, 18.11.2007

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.

Material Type: 
מחקרים בהתהוות

פורום אשכנז: רצוא ושוב בניגוני חב"ד, 14.3.2004

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מעלה מר רפי בן משה סוגיות מתוך מחקרו האחרון בנושא: רצוא ושוב בניגוני חב"ד.

Material Type: 
מחקרים בהתהוות

AddToAny