Prayer

The Reading of Marka’s Poems by the Samaritans on the Sabbath (Hebrew)

מחבר: 
Shlomo Hofman
https://jewish-music.huji.ac.il/sites/default/files/02%20%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA%20%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%20%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A9%20%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%20%D7%9C%D7%95-%D7%A0%D7%91%20%20%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%20%D7%95%20%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

פורום אשכנז: מודאליות בנוסח של פיוטים במערב אשכנז, 1.2.2009

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מדגיש פרופסור שלייפר את חשיבות הפיוטים האשכנזיים וביחוד הפיוט "באור פניך", כדרך לבניית מודוסים.

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות

פורום אשכנז: הנוסח בבתי הכנסת בקיבוצים הדתיים, 16.1.2005

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתארת ד"ר כרמלה גולדמן את הנוסח האשכנזי כפי שהתפתח לכדי נוסח יחודי בבתי הכנסת, בקיבוצים הדתיים.

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות

AddToAny