Recording review

"מחזור שלוניקי" ו"שפתי רננות" - עבודה על שני תקליטים

מחבר

במאמר מביא המחבר את התייחסותו לצדדים הטכניים של עיבוד מוזיקלי של זמר מסורתי כפי שבאו לידי ביטוי בעבודתו על שני תקליטים - "מחזור שלוניקי" ו"שפתי רננות"-הכולל פיוטים ממסורת יהודי לוב.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשמ"ב

AddToAny