Romance

Towards a Typology of the Judeo-Spanish Folksong: Gerineldo and the Romance Model

מחבר: 
Tamar Alexander-Frizer
Isaac Benabu
Yaacov Ghelman
Ora Schwartwald
Susana Weich-Shahak
https://jewish-music.huji.ac.il/sites/default/files/03%20Towards%20a%20Typology%20of%20the%20Judeo-Spanish%20Folksong%20%20-%20Gerineldo%20and%20the%20Romance%20Model%20pp%2068-163%20T%20Alexander%20and%20S%20Weich-Shahak%20incl%20title%20p.pdf

מנגינות קדומות לפזמונים ספרדיים (המאה הט"ז)

תיאור והסבר לתופעת החיבור של פיוטים עבריים חדשים למנגינות קיימות של שירים פופולריים, תופעה שהיתה נפוצה בקרב יהודים ספרדים במאה ה16 במזרח התיכון (בעיקר תורכיה). המאמר מתייחס לאוספי השירים של ר' ישראל נג'ארה וכולל מספר דוגמאות תווים.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
1960

AddToAny