— Bibliographic Items

פורום אשכנז: שלמה קרליבך - דיווח על עבודת דוקטורט, 13.3.2008

Material Type: 
Research in Progress
Place of Recording: 
הספריה הלאומית ירושלים
Languages: 
Greek
Description: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתארת שרה וידנפלד את מהלך עבודת הדוקטורט שלה אודות ר' שלמה קרליבך, ואת הממצאים ההיסטוריים והמוסיקליים אליהם הגיעה.

AddToAny