— Bibliographic Items

פיוטים אשכנזיים - סקירה מוסיקולוגית 16.11.2008

Material Type: 
Research in Progress
Place of Recording: 
הספריה הלאומית, ירושלים
Languages: 
Greek
Description: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז, הנערכים במרכז לחקר המוסיקה היהודית, מדי כמה שבועות .הקבוצה פועלת באופן סדיר משנת תשס"ג (2002/3). החוקרים החברים בה, חוקרים הקשורים למרכז לחקר המוסיקה היהודית שעוסקים בהיבטים שונים של תרבויות מוסיקליות יהודיות אירופיות, נפגשים באופן קבוע, לומדים זה על מחקרו של זה, ודנים, מעודדים ומאתגרים את המחקרים הנמצאים בעיצומם. בין הנושאים הנידונים בקבוצה: מודוסים (שטייגערים); ניתוח ריתמי של ניגונים חסידיים; נוסח התפילה בישראל; הטדסקי (האשכנזים בצפון איטליה); סגנונות חזנות במאה העשרים; שירים ביידיש ושירים ישראליים ועוד. במפגש הנוכחי דן פרופ' שלייפר בהיבטים ההיסטוריים והמוסיקולוגיים של הפיוט האשכנזי לאורך הדורות.

AddToAny